Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuhmon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kuhmo10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kuhmo10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Elinvoimavaliokunta
Pöytäkirja 13.12.2023/Pykälä 121

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Liite 1  OAS_leipurintie 20
  Liite 2  AKM_leipurintie20_1000
  Liite 3  asemakaavaselostus_leipurintie20
  Liite 4  Asemapiirustus Leipurintie 20 Kuhmo 05_2023
  Liite 5  Kasvillisuusselvitys2023_Leipurintien_akm_Sweco
  Liite 6  Kainuun ELY keskus
  Liite 7  Kainuun_liitto
  Liite 8  POPELY keskus
  Liite 9  Kainuun_museo_lausunto
  Liite 10  mielipide
  Liite 11  ELY_lausunto
  Liite 12  POPELY_lausunto
  Liite 13  Asemakaavan_seurantalomake

 

 

Asemakaavan muutos Leipurintie 20

 

Elinvval 11.01.2023 § 8 

 

 

Valmistelija Maanmittausinsinööri Mika Hakkarainen, p. 044 725 5258 tai

 mika.hakkarainen@kuhmo.fi

 

Kuhmon Rakennuspojat Oy omistaa kiinteistön osoitteessa Leipurintie 20. Tontille on rakennettu halli ja tilapäinen varasto. Yritys on ilmoittanut tarvitsevansa lisämaata tontille. Kuhmon Rakennuspoikien edustaja on esittänyt ja keskustellut Kaupunkiympäristön palvelualueen kanssa ratkaisua, jossa tontin viereinen alue osoitettaisiin tonttimaaksi. Tontti rajoittuu voimassa olevan asemakaavan mukaiselle VL-alueelle, joten lisämaan tarve lisärakentamista varten ei ole mahdollista ilman asemakaavanmuutosta.

 

Muutettavan alueen kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma liitteenä.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n mukaan kaavoitusmenettely tulee järjestää ja suunnittelun lähtökohdista, tavoitteista ja mahdollisista vaihtoehdoista kaavaa valmisteltaessa tiedottaa niin, että alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta.

 

Vuorovaikutteinen kaavoitusmenettely käynnistetään laatimalla kaavahankkeesta maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:ssä tarkoitettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jossa esitetään suunnitelma kaavan laatimisessa noudatettavista osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista

 

Esitys

 

Elinvoimavaliokunta edelleen esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus hyväksyy Sormulan teollisuusalueen korttelin 658 asemakaavamuutosta koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavan vireille tulon ja kaavaluonnoksen nähtäville asettamisen.

 

Esittelijä Tekninen johtaja Juntunen Jari

 

Päätösehdotus

 Elinvoimavaliokunta edelleen esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus hyväksyy Sormulan teollisuusalueen korttelin 658 asemakaavamuutosta koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavan vireilletulon ja kaavaluonnoksen nähtäville asettamisen. 

 

 Keskustelun jälkeen tekninen johtaja teki muutetun päätösehdotuksen:

 

Elinvoimavaliokunta päättää palauttaa asian jatkovalmisteluun. 

 

 

Päätös Elinvoimavaliokunta yksimielisesti hyväksyi muutetun teknisen johtajan päätösehdotuksen.

 

Merkitään, että asiantuntijana kuultiin maanmittausinsinööri Mika Hakkaraista.

 

 

Elinvval 01.03.2023 § 17 

 

 

Valmistelija Maanmittausinsinööri Mika Hakkarainen, p. 044 725 5258 tai

 mika.hakkarainen@kuhmo.fi

 

Kaupunkiympäristön palvelualue on selvittänyt lisää elinvoimavaliokunnan keskustelun johdosta laadittavan kaavamuutoksen lähtökohtia. Alueella oleva yrittäjä on toimittanut tarkemman alustavan tontinkäyttösuunnitelman (oheisaineisto). Kaavaprosessi on käynnistymässä ja sen aikana tulee ratkaistavaksi ja päätettäväksi lopullinen asemakaavan muutos.

 

Esitys

 

Elinvoimavaliokunta edelleen esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus hyväksyy Sormulan teollisuusalueen korttelin 658 asemakaavamuutosta koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavan vireille tulon ja kaavaluonnoksen nähtäville asettamisen. 

 

Esittelijä Tekninen johtaja Juntunen Jari

 

Päätösehdotus

 Elinvoimavaliokunta edelleen esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus hyväksyy Sormulan teollisuusalueen korttelin 658 asemakaavamuutosta koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavan vireille tulon ja kaavaluonnoksen nähtäville asettamisen.

 

Päätös Elinvoimavaliokunta yksimielisesti hyväksyi teknisen johtajan päätösehdotuksen.

Asiantuntijana kuultiin maanmittausinsinööri Mika Hakkaraista.

 

 

 

Khall 14.03.2023 § 85 

 

 

 

Esittelijä vs. kaupunginjohtaja Juntunen Juhana

 

Päätösehdotus

 Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Sormulan teollisuusalueen korttelin 658 asemakaavamuutosta koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavan vireilletulon ja kaavaluonnoksen nähtäville asettamisen.

 

Päätös Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi vs. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 

 

Elinvval 26.09.2023 § 93 

 

 

Valmistelija Lisätietoja antaa tekninen johtaja Jari Juntunen puh. 044 725 5254.

 

Asemakaavaluonnos on ollut nähtävillä 4.4.-4.5.2023.

Nähtävillä olleesta luonnoksesta saapui kolme lausuntoa sekä yksi mielipide. Lisäksi Kainuun Liitto ilmoitti, ettei anna lausuntoa. Lausunnot ja mielipide ovat asian liitteenä.

 

Kenelläkään lausunnon antajista ei ollut huomautettavaa kaavaluonnoksesta. Kainuun Ely-keskus ehdottaa lausunnossaan, että Hyryntien varteen jäävä suo-japuustoalue olisi saman levyinen, kuin viereisillä voimassa olevan kaavan ton-teilla. Kaavaluonnoksessa suojapuustoalue on n. 2 m kapeampi kuin viereisillä tontilla, jossa se on n. 7 m.

 

Lisäksi annetussa mielipiteessä todettiin, että kaavamuutoksen

kohteena olevan alueen välittömässä läheisyydessä kasvaa pieni valkolehdokki-esiintymä (Platanthera bifolia), noin 10-15 yksilöä. Valkolehdokki on voimassa olevan luonnonsuojeluasetuksen (160/14.2.1997) 20 §:n (19.6.2013/471) mu-kaan koko maassa kokonaan rauhoitettu kasvilaji tämän asetuksen liitteen 3(a) (17.6.2021/521) mukaisesti.

 

Mielipiteen pohjalta asemakaavamuutosalueelle tehtiin kasvillisuusselvitys, jonka perusteella selvisi, että valkolehdokkia ei löydy kaavamuutosalueelta, mutta vie-reiseltä tontilta kylläkin.

 

Nähtäville asetettavaan kaavaehdotukseen luonnokseen verrattuna ei ole tar-peen tehdä muutoksia. Tehdyt muutokset on tehty lausuntojen perusteella kaa-vaselostusta ja kaavamääräyksiä on täydentämällä ja korjaamalla.

 

Asemakaavan muutos koskee korttelin 658 tontteja 1 ja 2 ja tontteihin rajoittuvia katu- ja VL-aluetta. Suunnitteluhankkeen tarkoituksena on saada lisää tonttimaa-ta tonteille 1 ja 2.

 

Esittelijä Tekninen johtaja Juntunen Jari

 

Päätösehdotus

 Elinvoimavaliokunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus hyväksyy Leipurintie 20 asemakaavaa koskevan kaavaehdotuksen nähtäville asettamisen.

 

Päätös Elinvoimavaliokunta yksimielisesti hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen.

Merkitään, että Anja Heikura ilmoitti esteellisyytensä tämän asian kohdalla hallintolain 28.1 §:n 3 kohdan perusteella. Heikura poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Pöytäkirjanpitäjänä asian käsittelyn ajan toimi Jari Juntunen.

 

 

 

Khall 02.10.2023 § 243 

 

 

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Juntunen Juhana

 

Päätösehdotus

 Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Leipurintie 20 asemakaavaa koskevan kaavaehdotuksen nähtäville asettamisen.

 

Päätös Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 

 

 

Elinvval 13.12.2023 § 121  

847/10.02.03/2022  

 

Valmistelija Maanmittausinsinööri Jarmo Kyllönen puh. 044 725 5258

 

Ehdotus asemakaavan muutokseksi on ollut nähtävillä 13.10.-12.11.2023 (MRA 27 §). Nähtävillä olleesta kaavaehdotuksesta saatiin kaksi viranomaislausuntoa. Saadut lausunnot ovat liitteenä.

 

Viranomaislausunnoissa ei ollut huomautettavaa varsinaisesti kaavan sisällöstä, mutta lausuntojen pohjalta tehtiin pieniä teknisiä tarkistuksia kaavakarttaan ja -määräyksiin. Lisäksi korjattiin kerrosluku -merkintä voimassa olevaa kaavaa vastaavaksi.

 

Esittelijä Tekninen johtaja Juntunen Jari

 

Päätösehdotus

 Elinvoimavaliokunta ehdottaa kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus päättää hyväksyä laaditun Sormulan teollisuusalueen korttelin 658 tonttien 1 ja 2 asemakaavamuutoksen ja ehdottaa edelleen kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan asemakaavan muutoksen.

 

Päätös Elinvoimavaliokunta yksimielisesti hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen.

Merkitään, että Anja Heikura ilmoitti esteellisyytensä tämän asian kohdalla hallintolain 28.1 §:n 3 kohdan perusteella. Heikura poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Pöytäkirjanpitäjänä asian käsittelyn ajan toimi Jari Juntunen.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa