Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuhmon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kuhmo10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kuhmo10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Elinvoimavaliokunta
Pöytäkirja 13.12.2023/Pykälä 123

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Ampumaradan ympäristölupahakemus Kuhmon RHY ry

 

Elinvval 13.12.2023 § 123  

756/11.01.00.00/2022  

 

Valmistelija Lisätietoja asiasta antaa ympäristönsuojelusihteeri Risto Saarinen puh. 044               7255256 tai risto.saarinen@kuhmo.fi

 

ASIA

 

Ympäristönsuojelulain 27 §:n mukainen ympäristölupa ulkona sijaitsevalle ampu-maradalle. Kyseessä on olemassa oleva toiminta, jolla ei ole aikaisempaa ympä-ristölupaa.

 

HAKIJA

 

Kuhmon riistanhoitoyhdistys ry

Erkkiläntie 50

88930 Kuhmo

 

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI

Kuhmon Riistanhoitoyhdistys hakee ympäristölupaa ulkona sijaitsevalle toiminnassa olevalle ampumaradalle, joka sijoittuu kiinteistölle Ampumarata 290-405-24-123.

 

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n liitteen 1, taulukon 2, kohdan 14 a) mu-kaan ulkona sijaitseva ampumaratatoiminta on ympäristöluvanvaraista.

 

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on toimivaltainen viranomainen

ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 2 §:n kohdan 13) mukaisesti.

 

ASIAN VIREILLETULO

Hakemus on saapunut lupaviranomaiselle 14.10.2022.

 

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA SOPIMUKSET

Toiminnalla on Oulun lääninhallituksen 24.8.1966 myöntämä rakentamislupa. Kainuun vaihemaakuntakaavassa 2030 alue on merkitty ampumaradaksi (ea), jonka lähialue on merkitty ampumaradan ohjeelliseksi melualueeksi (me/a). Kaa-vamääräyksissä on todettu, että jatkosuunnittelussa tulee huolehtia siitä, että ampumaradan toiminnalla ei aiheuteta pohjaveden pilaantumisvaaraa.

 

Ampumarata-alue kuuluu voimassa olevaan keskustaajaman osayleiskaavaan, alue on merkitty Ampumarata-alue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja. Oleva am-pumarata, jonka soveltuvuus ampumarata-alueeksi on selvitettävä. Alueelle on haettava ympäristölupa. Alue on kunnostettava toiminnan päätyttyä maa- ja met-sätalousvaltaiseksi alueeksi.

 

 

 

 

TOIMINNAN KUVAUS

Kuhmon Riistanhoitoyhdistys hakee Multikankaan olemassa olevalle ampumaradalle toistaiseksi voimassa olevaa ympäristölupaa. Toiminta sisältää 1 kpl avorata 100 m (20 paikkaa avomaastossa), jonka yhteydessä hirvirata 75 m (2 paikkaa pyörillä liikuteltavassa katoksessa, hirviradalla ammutaan liikkuvan hirven maalia), 1 kpl kiväärirata 100 m (20 paikkaa katoksessa). Lisäksi luvitetaan 1 kpl pienoiskivääri- ja pistoolirata 50 m (2 paikkaa katoksessa), 1 kpl kiväärirata 150 m (1 paikka katoksessa/avomaastossa) sekä hyökkäävän karhun maalirata.

 

Multikankaan ampumarataa käyttävät pääasiassa Kuhmon riistanhoitoyhdistyksen jäsenet sekä poliisi ja rajavartiolaitos. Ampumaradalla harjoitetaan metsästys- ja urheiluammuntaa pienikaliiperisilla aseilla (alle 12.7 mm) eli kivääreillä ja pistooleilla.

Radalla järjestetään vuosittain alueellisia, paikallisia ja jäsenten välisiä kilpailuja. Mahdollisesti poikkeuksellisia toiminta-aikoja vaativia isompia maakunnallisia kilpailuja ampumaradalla järjestetään vuosittain enintään 2 kpl/vuosi. Käyttäjäkunta radalla on noin 150 henkilöä vuodessa. Ratoja käytetään eniten arki-iltaisin ja viikonloppuisin. Vuonna 2021 kokonaislaukausmäärä on ollut noin 20 000 laukausta. Laukausmäärän arvioidaan olevan vuodessa maksimissaan alle 33 000 laukausta. 

 

Toiminta-ajat

Multikankaan ampumaradan toiminta-ajoiksi ympäri vuoden (pois lukien pääsiäinen, juhannus ja joulun pyhät sekä kesäteatterin toiminta-aikoina) esitetään seuraavaa:

 

Kiväärirata ma-la klo 8-18 ja su 12-18

Pistooli - ja pienoiskiväärirata ma-la klo 8-20 ja su klo 12-18

 

TOIMINNAN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ

Ampumarata sijaitsee noin 6 kilometriä Kuhmon keskustasta länsi-luoteeseen. Ampumaradan länsi- ja itäpuolella on laajat maa-ainesten ottoalueet. Ampumara-dan pohjoispuolella noin 250 metrin päässä sijaitsee kesäteatteri ja radan luoteispuolella ajorata noin 350 metrin päässä. Kuhmon Metsästys- ja Ampumaseura ry:n haulikkorata sijaitsee noin 650 metrin päässä ampumaradan länsipuolella. Muutoin radan ympäristö on talousmetsää.

 

 

Maaperä, pinta- ja pohjavedet

Multikankaan ampumarata sijaitsee Multikankaan 1-luokan pohjavesialueella (1129003 B). Ampumarata sijoittuu pohjaveden muodostumisalueen eteläreunalle. Pohjavesialueelle on tehty uudelleenmääritys vuonna 2020, minkä yhteydessä pohjavesialueen kokonaispinta-alaksi on määritetty 2,95 km2 ja muodos-tumisalueen kooksi on 1,51 km2.

 

Multikankaan alue muodostuu harjusta, jossa on soravaltainen ydinselänne ja paikoitellen kaksi hiekkavaltaista rinnakkaisselännettä. Ydinselänne sisältää kerroksittain karkeata, osittain kivistä soraa ja hiekkaa. Selänteen itäosassa karkea aines on usean metrin vahvuisen hiekkakerroksen peittämä. Suuri osa ydinse-länteen materiaalista on käytetty soranottoa varten. Rinnakkais-selänteiden ja lievealueiden aines on pääasiassa keskikarkeaa tai hienoa hiekkaa. Harjun eteläisellä lievealueella esiintyy muutamia moreenisaarekkeita. Hetesuon alueella harjun karkea ydinosa on osittain turpeen, osittain hienohkon hiekan peittämä. (Hertta-tietojärjestelmä, 2022).

 

Pohjavesialueen itäreunalla, 1,5 kilometrin päässä ampumarata-alueen rajasta, sijaitsee Hetesuon vedenottamo, jonka vedenottolupa on 1000 m3 / vrk. Ampuma-rata sijoittuu pohjavedenottamon suojavyöhykkeen ulkopuolelle. Ampumaradan läheisyydessä tai pohjaveden virtaussuunnassa ei sijaitse talousvesikaivoja. Lähimmät asuinkiinteistöt, joilla voi olla talousvesikaivo sijaitsevat lähimmillään noin 500 metrin etäisyydellä koilliseen ampumaradalta. Myöskään kesäteatterilla 250 metrin päässä ei ole talouskaivoa.

 

Pohjavesialue on luonteeltaan pääosin antikliininen. Pohjaveden päävirtaussuunta on pohjavesialueen keskiosassa itään. Pohjavesiputkien pinnankorkeus mitattu 15.9.2022 Ramboll Finland Oy:n toimesta. Pohjaveden virtaussuuntaan sisältyy pientä epävarmuutta. On mahdollista, että pohjavedenjakaja sijaitsee rata-alueen pohjoispuolella harjun ytimen alueella, jolloin pohjaveden virtaus suuntautuu ampumaradan kohdalla etelään ja pohjavesi purkautuu pohjavesialueen etelän puoleisen reuna-alueen suolle.

 

Melu

Multikankaan ampumaradalla on tehty ympäristömeluselvitys toukokuussa 2022 HMMT Partners Oy toimesta. Ympäristömelu-selvitys tehtiin mallilaskelman avulla. Mallinnuksen perusteella enimmäismelutaso 65 dB ylittyy kahdella lähimpien asuinkiinteistöjen luona. Ylitys on kummallakin kohteella vain 1 dB.

 

Loma-asumiseen käytettävien alueiden ohjearvo 60 dB ylittyy kahdella MML:n aineistossa loma-asunnoksi luokitellulla kohteella. Ylitykset ovat 3 dB ja 5 dB.

 

Kohteita, joilla ampumaratamelun ohjearvot ylittyvät, on lukumäärällisesti vähän, ja ohjearvojen ylitykset ovat lieviä.

 

TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU

Ampumaradan melupäästöä tullaan tarkkailemaan laukausmäärien perusteella ja toiminnanharjoittaja pitää valvonnalla ja ohjeistuksella huolen, että ampuma-aikoja noudatetaan. Melumittaukset eivät ole tarpeen, mikäli toiminnan muutoksesta aiheutuisi merkittävää muutosta melutilanteeseen, selvitetään sen vaikutukset laskentamallin päivityksellä.

 

Haitta-aineiden kertymistä ratarakenteisiin ja sitä kautta ratakohtaista kuormituspotentiaalia seurataan laukausmäärien seurannan avulla vuositasolla. Ampumarataan liittyvät rakenteet, kuten esim. luotiloukkujen tai taustavallin kat-teen kunto tarkastetaan säännöllisesti ja huolletaan tarvittaessa.

 

Toiminnassa syntyvistä ja kierrätykseen toimitetuista jätemääristä pidetään kirjaa.

  

Pohjavesitarkkailua esitetään tehtäväksi kolmen vuoden välein rata-alueella sijaitsevasta pohjavesiputkesta. Tarkkailun tuloksista kootaan vuosiraportti, joka toimitetaan valvovalle viranomaiselle vuosittain lupamääräyksissä määritettynä ajankohtana.

 

 

 

POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN

Hakijan arvion mukaan ampumaradan toiminnassa ei tapahdu sellaisia poikkeuksellisia tilanteita, jotka johtaisivat toiminnan aiheuttamien ympäristövaikutusten lisääntymiseen.

 

ARVIO PARHAAN KÄYTTÖKELPOISEN TEKNIIKAN SOVELTAMISESTA

Multikankaan ampumaradan ympäristöriskin määrittämisessä on käytetty BAT-selvityksen mukaista arviointia. Sen perusteella rata voitaisiin luokitella matalan riskitason radaksi, mutta pohjavesialueen vuoksi varovaisuusperiaatetta noudattaen rata on kuitenkin luokiteltu pohjaveden osalta haastavaksi.

 

Haitta-aineiden aiheuttaman ympäristöriskin määrittämisessä ja riskinhallinnan suunnittelussa Multikankaan ampumaradalla on noudatettu BAT-oppaan mukaista pisteytystä ja toimenpidesuosituksia tiukennetusti / varovaisuusperiaatteen mukaisesti ennalta ehkäisevästi. Kunnostustarve tulee tarkasteltavaksi ampumaratatoiminnan päättyessä ja maankäytön muuttuessa alueella.

 

KUULEMINEN

Hakemuksesta on julkaistu kuulutus Kuhmon kaupungin virallisella ja sähköisellä ilmoitustaululla 18.11.2022 sekä paikallislehti Kuhmolaisessa. Hakemusasiakirjat ovat olleet nähtävillä 18.11.2022 - 19.12.2022 välisen ajan.

Muistutukset ja mielipiteet

Hakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia tai huomautuksia.

 

Lausunnot

Lupahakemuksesta on pyydetty lausunto Kainuun ELY- keskukselta sekä tervey-densuojeluviranomaiselta. Lisäksi hakija on pyytänyt lausunnot Kuhmon poliisilta sekä Kainuun rajavartiostolta.

Kainuun ELY- keskus toteaa lausunnossaan 1.9.2023 seuraavaa:

 

Kuhmon riistanhoitoyhdistys hakee ympäristölupaa ulkona sijaitsevalle ampumaradalle, joka sijaitsee asiakohdassa mainitulla kiinteistöllä Kuhmon kaupungissa Multikankaan pohjavesialueella. Ampumaradan ratatoiminta sisältää yhden avoradan, jonka yhteydessä hirvirata. Lisäksi toiminta kattaa kaksi kiväärirataa, pienois-kivääri- ja pistooliradan sekä hyökkäävän karhun maaliradan. Ampumaradalla sijaitsee lisäksi huolto-ja varastorakennuksia sekä ulkokäymälä.

 

Kainuun ELY-keskus on lausunut asiasta aiemmin 18.11.2022, johon toiminnanharjoittaja on antanut vastineen. Aiemmassa lausunnossa Kainuun ELY-keskus katsoi, että alueen nykyiset ympäristönsuojelutoimet eivät ole riittäviä ottaen huomioon alueelle jo kertyneen runsaan haitta-aineiden määrän sekä alueen sijainnin 1-luokan pohjavesialueella.

 

Lisäksi ELY-keskuksen näkemys oli, että luvassa tarkoitettuja pohjavesien ja maaperän suojeluun tähtääviä toimenpiteitä vesienhallinnalle ja ampumaratojen suojaukselle tulee kuvata jo lupahakemuksessa tarkemmin. Hakemukseen pyydet-tiin täydentämään suunnitelma luonnonrinteiden puhdistuksista. ELY-keskuksen mukaan hakemuksessa tulisi olla tarkempi kuvaus sade- ja sulamisvesien hallinnasta.

 

Luvanhakija on vastineessaan antanut tarkemmat selvitykset suojausratkaisuista sekä vesienjohtamisesta. Luvanhakija aikoo vähentää lyijyn kertymistä ja liukenemista luotijätteestä mm. ampumapenkkoihin asennettavien kumimattojen avulla. Kumimatot vähentävät veden kulkeutumista ampumapenkkaan.

 

Kainuun ELY-keskus pyytää, että aiemmin lausutun lisäksi mahdollisessa luvassa ja lupaehdoissa huomioidaan seuraavat asiat:

 

Ampumaradan pohjavesien laatua on seurattava alueella sijaitsevasta pohjavesiputkesta. Lisäksi alueen imeytyskaivoon johdettavan veden laatua on seurattava. Näytteet on otettava aluksi vähintään vuoden välein, mutta tarvittaessa tulosten perusteella näytteenottoa voi harventaa esimerkiksi kolmen vuoden välein tehtä-väksi. Näytteistä on analysoitava lyijyn Pb, antimonin Sb, arseenin As, kuparin Cu ja sinkin Zn liukoiset pitoisuudet, DOC sekä pH. Mikäli seurannan mukaan pohja-vesivaikutukset ovat ilmeisiä, on pohjavesivaikutuksien tutkimista varten asennettava lisää pohjavesiputkia. Tarvittaessa on ryhdyttävä alueen maaperän ja pohjaveden puhdistustoimenpiteisiin. Tarkkailutulokset on toimitettava näytteenoton jälkeen Kuhmon kaupungille ja Kainuun ELY-keskukselle vuosittain maaliskuun loppuun mennessä.

 

Toimintaa koskien on tehtävä vuosittain raportti, jossa kerrotaan tarkkailu- tulosten lisäksi mitä korjaus-, huolto- ja ympäristönsuojelutoimenpiteitä alueella on tehty. Raportti on lähetettävä Kainuun ELY-keskukseen ja Kuhmon kaupungille vuosittain viimeistään maaliskuun lopussa.

 

Toiminnanharjoittajan on varauduttava taloudellisesti seurantaan, kunnossapitoon ja mahdollisiin tuleviin ympäristönsuojeluinvestointeihin.

 

Ympäristönsuojelurakenteiden (kumimatot, taustavallit) toimivuus ja kunto on tar-kastettava vuosittain. Tarkastuksista ja huoltotoimenpiteistä on raportoitava vuo-siyhteenvetoraportissa.

 

Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava hyvissä ajoin tai vähintään puoli vuotta aikaisemmin valvontaviranomaiselle toiminnan lopettamisesta ja esitettävä yksityiskohtaiset suunnitelmat toiminnan lopettamisesta ja alueen puhdistamisesta. Toiminnanharjoittajan tulee siten varautua taloudellisesti pilaantuneen maaperän kunnostamiseen. Toiminnanharjoittaja vastaa toiminnan päättymisen jälkeenkin toiminnan vaikutusten selvittämisestä, tarvittavista toimista ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja pilaantuneen ympäristön kunnostamisesta sekä tarkkailusta.

 

Lupa voidaan myöntää toistaiseksi voimassa olevaksi, mutta valvontaviranomai-sen on säännöllisessä valvonnassa arvioitava ympäristöluvan muuttamisen tarve ja tarvittaessa edellytetään ympäristölupaa muutettavaksi. (YSL 89 §). Ympäris-tölupaa tulee muuttaa esimerkiksi silloin, mikäli kokonaislaukausmäärä ylittyy lupahakemuksessa esitetystä.

 

Luvassa on edellä esitetyn lisäksi annettava tarvittavat määräykset toiminnan jätehuollosta, ympäristönsuojelurakenteiden kunnossapidosta, mahdollisista aikarajoituksista ampuma-aseiden käytölle, alueen käyttöön liittyvästä kirjanpidosta ja raportoinnista.

 

Terveydensuojeluviranomaisen 13.1.2023 lausunnossa todetaan mm. seuraavaa:

 

Pohjavesi

Mikäli ampumaradan maaperää muokataan, tulee noudattaa riittävää varovaisuutta, jotta raskasmetalleja ei pääse vapautumaan ympäristöön.

 

Ampumarata sijaitsee 1-luokan pohjavesialueella, joten terveydensuojeluviran-omainen katsoo, että näytteenottotiheyttä pohjavedestä ei tule harventaa eikä tutkittavia muuttujia vähentää, vaikka laatunormien ylityksiä ei todettaisi.

 

Liukoisten metallien pitoisuudet on määritetty kaikista hakemuksessa mainituista pohjavesiputkista, mutta metallien kokonaispitoisuudet on määritetty vain yhdestä pohjavesiputkesta, joka sijaitsee pohjaveden virtaussuuntaan nähden ampumaradan yläpuolella. Ympäristöministeriön 6.3.2019 julkaiseman Ohje pohjaveden määrällisen ja kemiallisen tilan arviointiin -ohjeen mukaan pohjaveden metallipitoisuuden arvioinnissa tulee käyttää näytteestä mitattua liukoista pitoisuutta, joten tällä perusteella pohjavesi täyttää tutkituilta osiltaan valtioneuvoston asetuksessa 341/2009 annetut ympäristönlaatunormit.

 

Liitteessä 11 on arvioitu pohjavesiriskiä ympäristöministeriön vuonna 2014 julkaiseman ampumaratojen BAT-oppaan mukaisesti. Liitteessä pohjavesiriski on arvioitu pisteytyksen perusteella pieneksi, mutta arvioinnissa on jätetty huomiotta ampumaradan pohjavesiputken näytteenotossa havaitut, taustapitoisuuden ylittävät sinkki- ja kuparipitoisuudet. BAT-oppaan pisteytysjärjestelmällä kohonneiden pitoisuuksien huomioiminen nostaisi pohjavesiriskin merkittävyyden pienestä kohtalaiseksi, kun pisteytyskriteerinä on "pohjavedessä havaittavissa taustapitoisuudet ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia".

 

Toimijan tulee omalla toiminnallaan varmistaa, että pohjaveden pilaan­ tumista tai sen vaaraa ei aiheudu.

 

Pintavesi

Hakemuksen mukaan ampumarata-alueen maaperä on hyvin vettä läpäisevää, alueella ei ole ojia ja lähin pintavesimuodostuma on yli kilometrin päässä, joten ampumaradan pintavesiin kohdistuvat riskit ovat oletettavasti vähäiset.

 

Melu

Terveydensuojeluviranomainen katsoo, että toimijan ehdottama ampumaradan toiminta-aikojen rajoittaminen on riittävä meluntorjuntatoimen­ pide vuotuisiin lau-kausmääriin nähden.

 

Muut

Hakemuksen liitteessä 11 ampumaratatoiminnan aiheuttamaa ympäristöriskiä on arvioitu ympäristöministeriön vuonna 2014 julkaiseman ampumaratojen BAT-oppaan avulla. Ampumaradan päästöpotentiaalia käsittelevässä osuudessa radan käyttöiäksi on arvioitu 20-50 vuotta, vaikka radan käyttöönotosta tulee vuonna 2023 kuluneeksi 54 vuotta. Kolmiportaisella asteikolla (pieni-kohtalainen-suuri) radan päästöpotentiaali ei kuitenkaan muutu kohtalaiselta tasolta, vaikka käyttöikä kasvaa.

 

Muilta osin terveydensuojeluviranomaisella ei ole hankkeesta huomautettavaa, mikäli se toteutuu hakemuksessa kuvatulla tavalla.

 

Kuhmon poliisi 29.9.2022 lausunnossa todetaan mm. seuraavaa:

 

Kuhmon Riistanhoitoyhdistyksen toiminnanjohtaja Kimmo Piirainen on pyytänyt Kuhmon poliisilta lausuntoa Kuhmon Multikankaan ampumaradan käytöstä.

 

Kuhmon poliisi käyttää Multikankaan ampumarataa viikoittain ampumaharjoitte-luun. Alueella poliisi harjoittelee virka-aseen sekä tukiaseen käyttöä. Ampumaradalla on suoritettu poliisille pakollisia virka-ase harjoituskertoja ja joka vuosi suoritettavia tasokokeita.

 

Multikankaan ampumarata on lähin harjoitusalue toimialueellamme ja alue on tärkeä harjoittelun kannalta.

 

Kainuun rajavartiosto 13.10.2022 lausunnossa todetaan mm. seuraavaa.

 

Multikankaan ampumarata sijaitsee Kuhmon rajavartioaseman vastuualueella noin 12 kilometrin päässä asemalta. Radan sijainti mahdollistaa hyvin rajapartioille

lyhyen taktisen ampumaharjoittelun sekä aseiden kohdistamisen/ osumatarkkuuden varmistamisen muun partiotoiminnan yhteydessä.

 

Taktisen ampumataidon ylläpitämiseksi ja aseiden kohdistamisen varmistamiseksi tulee partioiden päästä työvuorojensa aikana harjoittelemaan säännöllisesti. Ampumaratojen sijainnin tulisi olla sellainen, että ampumaharjoittelu voidaan sovittaa partion työvuoroon mahdollisimman tehokkaasti ja taloudellisesti. Rajavartioaseman vuosittainen laukausmäärä on arvioitu olevan maksimissaan 1000-1500 laukausta.

 

Ympäristönsuojelusihteerin esitys:

 

Elinvoimavaliokunta päättää myöntää Kuhmon riistanhoitoyhdistys ry:lle liitteen ympäristönsuojelulain 27 §:ssä tarkoitetun ympäristöluvan ampumaradalle kiinteis-tölle 290-405-24-123 Ampumarata. Toiminnassa on noudatettava hakemuksessa ja vastineessa esitettyä ja seuraavia lupamääräyksiä.

 

PÄÄTÖKSEN ANTAMINEN JA SIITÄ TIEDOTTAMINEN

 

Päätös annetaan julkipanon jälkeen 19.12.2023. Päätöstä koskeva ilmoitus on julkipantuna kaupungin ilmoitustaululla 18.12.2023 - 25.1.2024.

 

Päätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella ympäristönsuojelulain 85 §:n mukaisesti. Päätös ja sitä koskeva kuulutus julkaistaan Kuhmon kaupungin verkkosivuilla osoitteessa https://www.kuhmo.fi/kuulutukset -kohdassa. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä verkkosivuilla julkaisemisajankohdasta lukien.

 

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusosoitus on liitteenä. Päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, ellei valitusviranomainen toisin määrää.

 

 

 

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET JA MUUT SÄÄNNÖKSET

 

Ympäristönsuojelulaki (527/2014)

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014)

Jätelaki (646/2011)

Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012)

Valtioneuvoston päätös ampumaratojen aiheuttaman melutason ohjearvoista (53/1997)

Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920)

 

Päätös

Kuhmon riistanhoitoyhdistys ry

 

Jäljennös päätöksestä

Terveydensuojeluviranomainen

Kainuun ELY-keskus

Poliisilaitos

Kainuun rajavartiosto

 

Esittelijä Tekninen johtaja Juntunen Jari

 

Päätösehdotus

 Elinvoimavaliokunta päättää myöntää Kuhmon riistanhoitoyhdistys ry:lle liitteen ympäristönsuojelulain 27 §:ssä tarkoitetun ympäristöluvan ampumaradalle kiinteistölle 290-405-24-123 Ampumarata. Toiminnassa on noudatettava hakemuksessa ja vastineessa esitettyä ja seuraavia lupamääräyksiä.

PÄÄTÖKSEN ANTAMINEN JA SIITÄ TIEDOTTAMINEN

Päätös annetaan julkipanon jälkeen 19.12.2023. Päätöstä koskeva ilmoitus on julkipantuna kaupungin ilmoitustaululla 18.12.2023 - 25.1.2024.

Päätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella ympäristönsuojelulain 85 §:n mukaisesti. Päätös ja sitä koskeva kuulutus julkaistaan Kuhmon kaupungin verkkosivuilla osoitteessa https://www.kuhmo.fi/kuulutukset -kohdassa. Tiedoksi-saannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä verkkosivuilla julkaisemisajankohdasta lukien.

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusosoitus on liitteenä. Päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, ellei valitusviranomainen toisin määrää.SOVELLETUT OIKEUSOHJEET JA MUUT SÄÄNNÖKSET

Ympäristönsuojelulaki (527/2014)
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014)
Jätelaki (646/2011)
Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012)
Valtioneuvoston päätös ampumaratojen aiheuttaman melutason ohjearvoista (53/1997)
Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920)

Päätös
Kuhmon riistanhoitoyhdistys ry

Jäljennös päätöksestä
Terveydensuojeluviranomainen
Kainuun ELY-keskus
Poliisilaitos
Kainuun rajavartiosto

 

Päätös Elinvoimavaliokunta yksimielisesti hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa