Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuhmon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kuhmo10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kuhmo10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 20.06.2022/Pykälä 49

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Päätös Sote-aseman sijainnista ja sitä koskeva EVA-raportti

 

Elinvval 01.06.2022 § 70 

 

 

Valmistelija Lisätietoja antaa tekninen johtaja, puh. 0447255254.

 

Päätösten vaikutusten ennakkoarviointi (EVA) on tapa arvioida etukäteen, miten valmistelussa oleva päätös vaikuttaisi erilaisten ihmisryhmien elämään. Mittavilla ja kauaskantoisilla päätöksillä on merkittävää vaikutusta niin kuntalaisiin kuin kunnan talouteenkin. Kuhmon kaupunki on ottanut ennakkovaikutusten arvioinnin isojen hankkeiden ja laajasti vaikuttavien asioiden käsittelyssä ja kaupunki käyttää ennakkovaikutusten arvioinnissa Kuntaliiton hyvinvointikertomuksen EVA-työkalua.

 

Kuhmon kaupunki on käyttänyt EVA:a aiemmin uimahallin sijainnin päättämisen yhteydessä.

 

Terveysaseman sijaintia koskevaa ennakkovaikutusten arviointia on tehty työryhmällä, johon on kuulunut, kaupunginjohtaja Tytti Määttä, hyvinvointiaktivaattori Riikka Kähkönen, tilapalvelupäällikkö Harri Piirainen, tekninen johtaja Jari Juntunen. Lisäksi lukion ja perusopetuksen rehtorit ovat tehneet lasten ja nuorten näkökannalta vaikutusten arviointia, mikä on liitteenä.

 

Työryhmä on kuullut asiantuntijoina paloesimies Kari Kähköstä Kainuun pelastuslaitokselta ja ensihoidon päällikkö Jukka Angermania Kainuun Sotelta.

 

Ennakkoarviointityössä arvioitiin terveysaseman sijainnin vaikutuksia eri vaikutuskohteiden kannalta kaikkien kolmen sijaintivaihtoehdon, nykyisen terveysaseman alueen, Linja-autoaseman/pesäpallokentän alueen ja Piilolan koulun alueen osalta.

 

Arvioituja vaikutuskohteita olivat kuntalaiset, ympäristö, organisaatio ja henkilöstö, talous, lapset ja nuoret, ikääntyneet ja paljon terveys- ja sosiaalipalveluja tarvitsevat.

 

Jokaisen vaikutuskohteen kohdalta arvioitiin vaikutuksia useammalta näkökannalta lyhyellä ja pitkällä aikavälillä ja ne pisteytettiin -3 pisteen ja +3 välillä.

Kaikkien kolmen vaihtoehdon pisteet laskettiin yhteen, jonka perusteella saatiin tämän ennakkovaikutusten arvioinnin osalta sijainniltaan sopivimmaksi vaihtoehdoksi pitkällä aikavälillä linja-autoasema/pesäpallokenttä.

 

Ympäristön ja rakennettavuuden kannalta kaupunki teetätti rakennettavuusselvityksen nykyisen terveysaseman ja linja-autoaseman/pesäpallokentän kiinteistöjen osalta. Piilolan kiinteistö katsottiin perustamisolosuhteiltaan parhaaksi, kuivan maan tontiksi, joten sille ei tutkimusta tehty. Rakennettavuusselvityksen perusteella perustamisolosuhteet ovat kustannuksiltaan samaa luokkaa näiden kahden kiinteistön osalta niillä tiedoilla, mitä esim. hankkeen laajuudesta voidaan arvioida.

 

Kuhmon kaupunki järjesti 27.4.2022 kuntalaisten kuulemistilaisuuden hybridijärjestelyin, jossa läsnäolijat kokoontuivat valtuustosaliin ja etänä olijat olivat teams-yhteyden päässä. Tekninen johtaja esitteli sijaintia koskevan ennakkovaikutusten arvioinnin ja sen jälkeen läsnäolijat esittivät asiaan liittyviä kysymyksiä ja kommentoivat sijaintia omalta kannaltaan. Kuulemistilaisuudesta pidettiin muistiota, joka on liitteenä.

 

Kuulemistilaisuuden jälkeen ennakkovaikutusten arviointia valmistellut työryhmä kokoontui kertaalleen ja täydensi arvioinnin suunnitelmaselostusta. Työryhmän mielestä kuulemisessa ei tullut sellaisia asioita esille, mikä olisi vaikuttanut työryhmän valmistelussa tekemään sijaintia koskevaan ennakkovaikutusten arvioinnin pisteytykseen. Pisteytyksessä oli jo huomioitu kuntalaisvaikutuksissa myönteisesti nykyinen paikkavaihtoehto. Lisäksi oli otettu huomioon henkilöstön antama lausunto. Työryhmä kokoontui viimeisen kerran hyväksymään EVA-raportin 25.5.2022.

 

Kuhmon kaupunginhallitus nimesi Sote-aseman rakennustoimikunnan 23.5.2022 (152§) uudelleen jäsenistössä havaitun jääviysongelman takia. Uusi rakennustoimikunta antaa sote-aseman sijaintia koskevan lausuntonsa 30.5.2022. Lausunto liitetään tämän kokousasian liitteeksi rakennustoimikunnan kokouksen jälkeen.

 

Kuhmon Yrittäjät ry on myös antanut lausuntonsa uuden terveysaseman sijaintia koskien.  

 

Esittelijä Tekninen johtaja Juntunen Jari

 

Päätösehdotus

 Elinvoimavaliokunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle tulevan terveysaseman sijaintipaikaksi linja-autoaseman/pesäpallokentän aluetta.

Keskustelun aikana valiokunnan jäsen Minna Karjalainen teki alkuperäisestä päätösehdotuksesta poikkeavan esityksen. Hän esitti uuden Soteaseman sijoituspaikaksi nykyisen terveysaseman aluetta.

Minna Karjalaisen esitystä kannattivat Arto Malinen, Timo Piirainen, Väinö Huotari, Roosa Mikkonen, Ville Heikkinen ja Maija Inget.

Koska tehtiin päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, suoritetaan äänestys.

Puheenjohtaja esitti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä. Äänestystapa hyväksyttiin yksimielisesti.

Äänestyksessä teknisen johtajan päätösehdotus on JAA ja Minna Karjalaisen tekemä kannatettu ehdotus EI.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 8 ääntä. JAA ääniä annettiin 0 kpl, EI ääniä annettiin 7 kpl ja TYHJÄÄ 1 kpl.

EI äänestivät Arto Malinen, Timo Piirainen, Minna Karjalainen, Väinö Huotari, Roosa Mikkonen, Kari Juntunen ja Maija Inget. TYHJÄÄ äänesti Ville Heikkinen.


 

 

Päätös Puheenjohtaja totesi Minna Karjalaisen esityksen voittaneen äänestyksen.

Elinvoimavaliokunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle tulevan soteaseman sijaintipaikaksi nykyisen terveysaseman aluetta.

Harri Piirainen, Mika Hakkarainen, Pekka Horttanainen, Seppo Vilén ja Mikko Polvinen ilmoittivat esteellisyytensä tämän asian osalta hallintolain 28 §:n perusteella ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Puheenjohtajana tämän asian käsittelyn aikana toimi Kari Juntunen.
Seppo Vilénin varajäsenenä toimi Väinö Huotari tämän asian kohdalla.

 

 

 

Khall 07.06.2022 § 170 

 

 

Valmistelija Kaupunginjohtaja Tytti Määttä puh. 044 7255 220

 

Kuhmon kaupungin terveyskeskus on heikon teknisen kunnon vuoksi korvattava lähivuosina uusilla tiloilla. Kainuun Soten nykyiset terveydenhuollon palvelut Kuhmossa toimivat hajallaan, osassa tiloista on sisäilmaongelmia ja osa tiloista on toiminnallisesti epätarkoituksenmukaisia. Kuhmon Sote -palveluiden tulevaisuuden tilatarpeet on kartoitettu alustavasti nykyisiin tiloihin ja käyttäjien haastatteluihin perustuen.

 

Terveysaseman toiminnallisen suunnittelun tavoitteena oli löytää Kainuun maakunnan Kuhmon alueen terveyspalveluille kustannustehokas, asiakaslähtöinen, henkilöstön osaamista ja uutta teknologiaa hyödyntävä toiminnallinen palvelumalli ja tilaratkaisut. Osana suunnittelua on laadittu myös arkkitehtuurinen viitesuunnitelma, jonka tavoitteena oli visioida nykyaikaisen hyvinvointiaseman ominaisuuksia ja selvittää puun laajamittainen hyödyntäminen terveys- ja pelastustoimen rakennusten materiaalina.

 

Lain hyvinvointialueesta 7 § mukaan hyvinvointialue vastaa sille lailla säädettyjen tehtävien hoitamisesta, hyvinvointialueen asukkaan laissa säädettyjen oikeuksien toteutumisesta ja palvelukokonaisuuksien yhteensovittamisesta. Lisäksi hyvinvointialue vastaa järjestettävien palvelujen yhdenvertaisesta saatavuudesta, tarpeen, määrän ja laadun määrittelemisestä, tuottamistavan valinnasta, tuottamisen ohjauksesta ja valvonnasta ja viranomaiselle kuuluvan toimivallan käyttämisestä. Hyvinvointialueen on toteutettava sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut ottaen huomioon hyvinvointialueen asukkaiden ja alueen turvallisuuden tarpeet, paikalliset olosuhteet sekä palvelujen saatavuus ja saavutettavuus.

 

Kuhmon kaupunki ja Kainuun sote ovat sitoutuneet investoinnin toteuttamiseen, koska investointi on välttämätön ja kiireellinen. Käytännössä investoinnin rahoittaa ja rakennuttaa Kuhmon kaupunki.

 

Tässä ennakkovaikutusten arvioinnissa on arvioitu sote-aseman sijoittautumista Kuhmon kaupungin taajaman alueelle. Ennakkovaikutusten arvioinnin tarkoituksena on, että asian valmisteluvaiheessa arvioidaan, millaisia tulevia vaikutuksia käsillä olevasta asiasta tehtävällä päätöksellä ja eri päätösvaihtoehdoilla on. Tarvittaessa määritellään myös mittareita, joilla vaikutuksia voidaan arvioida. Etukäteisarvioinnin tulokset eri päätösvaihtoehdoissa tuodaan esiin päätöksentekijöille, jotta he voivat ottaa tulokset huomioon päätöstä tehdessään. Ennakkoarvioinnissa valmistelija kuvaa päätöksen myönteisiä ja kielteisiä vaikutuksia ja esittää mahdollisia vaihtoehtoisia ratkaisumalleja. Päätösesityksen perusteluissa tulee esittää vaihtoehtoja ja ainakin ns. nollavaihtoehto. Vaihtoehdot eivät poista sitä, että esittelijä valitsee kuitenkin vaihtoehdoista yhden omaksi perustelluksi esityksekseen.

 

Kuntalaisten kannalta tärkein asia on sote-aseman investoinnin toteutuminen ja lähipalvelujen laajuus Kuhmossa. Sote-aseman eri sijainneilla Kuhmon taajama-alueella ei ole vaikutusta kuhmolaisten palvelujen saatavuuteen tai lähipalvelujen määrään.

 

Sote-aseman sijainnilla keskustaajaamaan voidaan kuitenkin katsoa olevan merkitystä erityisesti kaupunkikuvallisesti. Tämä ennakkovaikutusten arviointi on laaja kokonaisuus, jossa on monipuolisesti tarkasteltu asiaa eri näkökulmista. On huomioitava, että suurimpaan osaan ennakkovaikutusten arvioinnin näkökulmista sote-aseman sijainnilla taajamassa ei ole vaikutusta.

 

Kuntalaisiin sekä lapsiin ja nuoriin kohdistustuvat vaikutukset kohdistuvat erityisesti palvelujen saavutettavuuteen ja liikennejärjestelyjen turvallisuuteen perusopetuksen ja lukion oppilaille koulupäivän aikana. Tästä näkökulmasta nykyinen paikka on soveltuvin. Sijainnilla järven rannalla voi olla vaikutusta ja merkityksellisyyden kokemusta erityisesti vuodeosastopotilaille. Perinteet ja historiakin puoltavat siis nykyisten toimintojen sijoittumista nykyisille paikoilleen.

 

Toisaalta toimintojen uudelleen sijoittuminen voi avata uusia mahdollisuuksia kuntalaisten sekä lasten ja nuorten osalta. Terveysaseman rannan alue voidaan ottaa uuteen käyttöön ja pesäpallokenttä sijoittaa urheilukeskuksen yhteyteen. Näin ollen uusi kaupunkiympäristö voisi tukea kuntalaisten hyvinvointia monipuolisesti ja vahvistaa kaupunkikeskustaa sekä yritysten elinvoimaa.

 

Ratkaisulla ei ole vaikutusta naisten- ja miesten tasa-arvoon. Paljon sote-palveluja käyttävien näkökulmasta maisemalliset arvot voivat TK-rantavaihtoehdossa olla merkityksellisiä vuodeosastopotilaille, mikäli henkilöllä on mahdollisuus huoneestaan maisema nähdä. Toisaalta lähempänä keskustaa sijaitseva sote-asema on muiden palvelujen äärellä ja ikääntyneiden kuhmolaisten asumispalvelut ovat sijoittautuneina lähemmäs linja-autoasema/pesäpallokenttä -kokonaisuutta.

 

Ympäristön näkökulmasta on otettava huomioon niin rakennettu ympäristö (viihtyisyys), luonnon monimuotoisuus, maaperä kuin ilmastonmuutos. Piilolan alue sijaitsee hiekkaharjulla, muihin kohteisiin tehtiin alustavat maaperätutkimukset. Perustamisolosuhteiltaan Piilolan alue on paras ja kaksi muuta kohdetta ovat perustamisolosuhteiltaan ja -kustannuksiltaan suurin piirtein samansuuruiset. Kaikille paikoille on mahdollista rakentaa.

 

TK-rannan osalta uusi TA tulisi sijoittumaan alustavan pinta-alatiedon mukaisen massoittelun mukaisesti nykyisen TK:n ja rannan väliin, jonka jälkeen purettaisiin vanha terveysasema. Kyseessä on arkkitehtuurisesti merkittävä paikka, joka on huomioitava suunnittelussa. Vanhan TK:n tilalle olisi rakennettavissa Pela:n ja ensihoidon vaatimat tilat. Kaikkien kolmen alueen uudisrakentaminen (TA) vaatii asemakaavan muutoksen.

 

Nykyisin terveysaseman ranta ei ole ollut virkistyskäytössä. EVA:ssa pohditaan myös sitä, estääkö uusi hanke terveysaseman rannan virkistyskäytön edelleen vai voisiko rantaa hankkeesta huolimatta kehittää yleiseen kuntalaisten virkistyskäyttöön. Alueen tämän hetken käytössä varattu myös suuret paikoitusalueet ranta-alueen välittömässä tuntumassa. Ranta-alue ei ole tarkoituksenmukaisessa käytössä olleessaan paikoitusalueena. Alue on ympäristöltään viihtyisä ja varsinkin ranta-alueen osalta ja kaavaratkaisuilla voidaan lisätä alueen virkistyskäyttöä ja viihtyisyyttä.

 

Paloaseman sijoittuminen toimintavalmiuden suunnitteluohjeen mittareilla tarkasteltuna on mahdollista kaikille kolmelle SOTE aseman sijoituspaikalle. Toimintavalmiuden suunnitteluohjeen mukaisten aikamääritteiden kannalta paloasema voisi sijaita vielä edempänäkin riskiruuduista, koska Kuhmossa on tällä hetkellä ainoastaan riskiruutuja 2-4 riskiluokassa.

 

Paloaseman toiminnan kannalta nykyinen terveysaseman paikka olisi paras vaihtoehto. Nykyisen terveysaseman paikalla olevan paloaseman yhteydessä olisi harjoittelumahdollisuudet ympäri vuoden, sekä turvallinen ja nopea pääsy hälytystehtäville Kantolan teollisuusalueelle, ohitustietä (Peuranpolku) pohjoisen suuntaan, sekä Kainuun tietä länteen.

 

Organisaatio ja henkilöstön osalta paikkavalinnalla ei juurikaan ole merkitystä. Henkilöstö on puoltanut nykyistä paikkaa. Perusteena on ollut erityisesti alueen viihtyisyys ja maisema. Ennakkovaikutusten arvioinnin perusteella paikkavalinnalla ei ole kuitenkaan merkitystä organisaation ja sen toimintaan. Laajuus, yhteistyömahdollisuudet ja samalle alueelle sijoittuvat toiminnat ovat tässä suhteessa merkityksellisempiä.

 

Ensihoidossa palvelutasopäätöksen mukaisesti tavoitettavuudet perustuvat ydintaajamaan, muuhun taajamaan, haja-asutusalueelle sekä muuhun alueelle. Kuhmon osalta kyse on muusta taajamasta. Potilaiden saavutettavuuteen ei ole merkitystä rakennettavan terveysaseman paikalla. Ensihoidon näkökannalta tiivis yhteistyö muun terveydenhuollon kanssa luo pohjan terveydenhuollon vahvistamiselle Kuhmossa.

 

Sijainnilla lähellä kaupunkikeskustaa voi olla myönteisiä vaikutuksia työllisyyteen, talouteen ja kotitalouksien käyttäytymiseen. Terveysaseman läheisyyteen on mahdollista sijoittua muita hyvinvointi- ja terveyspalveluja. Ydinkeskusta vahvistuu ratkaisulla, jossa sote-asema sijaitsee pesäpallokentän/linja-autoaseman alueella. Piilolan alueelle sijoittuminen taas tukee S-marketin alueen kaupallista kehittymistä. Pitkällä aikavälillä yritysten toiminta, niiden välinen kilpailu ja kansainvälinen kilpailukyky ja markkinoiden toimivuus paranevat erityisesti pesäpallokenttä/linja-autoasema ratkaisulla. Piilolan alueelle sijoittuminen taas voisi pitkällä aikavälillä siirtää asioinnin painopistettä nykyisestä ydinkeskustasta ja näivettää sitä.

 

Kuhmon asukasluku on merkittävästi vähentynyt rakennemuutoksen myötä. Ikääntyneiden määrä on korkea. Uusia asukkaita kuitenkin muuttaa Kuhmoon ja muuttotase oli viime vuonna positiivinen. Sote-palvelut luovat alueelle elinvoimaa ja turvaa.  Älykkäästi pienenemään kyenneille kaupungeille on yhteistä asukkaiden hyvinvoinnin pysyminen hyvänä. Tähän vaikuttaa palveluiden lisäksi hyvä rakennettu ympäristö. Älykäs sopeutuminen vaatii myös älykästä kaavoitusta ja kaupunkisuunnittelua, joka ennakoi väestömuutokset, tyhjien tilojen käytön ja mahdollistaa samaan aikaan yritysten elinvoiman.

 

Kaikki vaihtoehdot ovat ennakkovaikutusten arvioinnin perusteella varteenotettavia vaihtoehtoja. Tärkeää on pohtia sitä, mille alueille mikäkin toiminta soveltuu ja missä käyttötarkoituksessa alueet ovat parhaassa mahdollisessa käytössä.

 

Pitkällä aikavälillä Kuhmon kaupungin keskustaajama-alueen toiminnallista uudistamista palvelee parhaiten vaihtoehto, jossa tuleva sote-asema sijoittuu nykyisen pesäpallokentän/linja-autoaseman alueelle. Vaihtoehto avaa myös mahdollisuuksia kehittää liikuntakeskusta (pallokentän sijoittuminen) ja Lammasjärven ranta-aluetta palvelemaan paremmin kuntalaisten hyvinvointia. Pesäpallokentän/linja-autoaseman alueesta voidaan muodostaa hyvin saavutettava viihtyisä ja puistomainen terveydenhuollon keskus, joka tukee hyvin myös ikäihmisten asumispalveluyksikköjä ja itsenäistä asumista.

 

Kuhmon kaupunkistrategiassa päätös tukee strategisia tavoitteita: kestävä kaupunki, monipuolinen kannattava ja kansainvälinen elinkeinorakenne sekä täyttä elämää keskustassa ja kylissä.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Määttä Tytti

 

Päätösehdotus

 Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle tulevan sote-aseman ja pelastuslaitoksen tilojen sijaintipaikaksi linja-autoaseman/pesäpallokentän aluetta.

 

 

Keskustelun aikana Jorma Kyllönen teki päätösehdotuksesta poikkeavan esityksen ja esitti Jaakko Kyllösen, Timo Piiraisen, Maija Ingetin, Roosa Mikkosen, Matti Pääkkösen kannattamana uuden Soteaseman sijoituspaikaksi nykyisen terveysaseman aluetta.

 

Koska tehtiin päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, suoritetaan äänestys.

 

Puheenjohtaja esitti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä. Äänestystapa hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Kaupunginjohtajan päätösehdotus on JAA ja Jorma Kyllösen tekemä kannatettu ehdotus EI.

 

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 9 ääntä. JAA ääniä annettiin 1 kpl. EI ääniä annettiin 6 kpl. Tyhjiä ääniä annettiin 2.

 

EI äänestivät Maija Inget, Jaakko Kyllönen, Jorma Kyllönen, Kirsi Virtanen, Roosa Mikkonen ja Timo Piirainen

 

Jaa äänesti Timo Klemetti.

 

Tyhjää äänestivät Matti Pääkkönen ja Eija Komulainen

 

 

 

 

Päätös Puheenjohtaja totesi Jorma Kyllösen esityksen voittaneen äänestyksen.

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle uuden Soteaseman sijaintipaikaksi nykyisen terveysaseman aluetta. 

Merkitään, että puheenjohtajana tämän asian kohdalla toimi Eija Komulainen.

Heikki Huotari ilmoitti esteellisyytensä tämän asian kohdalla hallintolain 28.5 §:n perusteella. Huotari poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Seija Lukkarinen ilmoitti esteellisyytensä tämän asian kohdalla hallintolain 28.5 §:n perusteella. Lukkarinen poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Mikko Polvinen ilmoitti esteellisyytensä tämän asian kohdalla hallintolain 28.5 §:n perusteella. Polvinen poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Merkitään, että varajäseninä tämän asian käsittelyyn osallistuivat Matti Pääkkönen, Roosa Mikkonen ja Timo Piirainen.

 

 

 

Kvalt 20.06.2022 § 49  

372/00.02.13/2022  

 

 

  

 

Päätös Kaupunginvaltuusto yksimielisesti hyväksyi kaupunginhallituksen päätösehdotuksen.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa