Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuhmon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kuhmo10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kuhmo10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 20.06.2022/Pykälä 48

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Asemakaavan muutos Maantien 900 (Hyryntie) välillä Kantolankuja - Pajakkakosken silta

 

Tekltk 20.08.2020 § 42 

 

 

Valmistelija Maanmittausinsinööri Mika Hakkarainen, p. 044 725 5258, mika.hakkarainen@kuhmo.fi

 

 Kaupunginhallitus on 5.5.2020 § 111 tehnyt päätöksen MT900 Hyryntien linjauksen muuttamisesta.

 

 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt 18.5.2020 suunnitteluluvan hankkeelle. Kuhmo Oy ja Kuhmon kaupunki ovat tehneet sopimuksen tie- ja rakennussuunnitelman kustannuksista. Tie- ja rakennussuunnitelman laatijaksi on valittu WSP Finland Oy.

 

 Tie- ja rakennussuunnitelman lisäksi alueelle on laadittava asemakaavan muutos ennen kuin suunnitelma voidaan hyväksyä ja toteuttaa. Asemakaavan muutos laaditaan kaupungin omana työnä yhtä aikaa tiesuunnitelman laadinnan kanssa.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n mukaan kaavoitusmenettely tulee järjestää

ja suunnittelun lähtökohdista, tavoitteista ja mahdollisista vaihtoehdoista

kaavaa valmisteltaessa tiedottaa niin, että alueen maanomistajilla ja niillä,

joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti

vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa

käsitellään, on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida

kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä

asiasta.

 

Vuorovaikutteinen kaavoitusmenettely käynnistetään laatimalla kaavahankkeesta

maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:ssä tarkoitettu osallistumis- ja

arviointisuunnitelma. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on kaavan

laatimiseen liittyvä asiakirja, jossa esitetään suunnitelma kaavan laatimisessa

noudatettavista osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan

vaikutusten arvioinnista (MRL 9 §). OAS:n tarkoituksena on kertoa

kaavoituksen lähtökohdat ja periaatteet sekä se miten kaavatyö etenee, kuinka

ratkaisujen vaikutukset arvioidaan ja kuinka osalliset voivat osallistua

kaavoitukseen.

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma liitteenä.

 

Maanmittausinsinöörin esitys:

Tekninen lautakunta edelleen esittää kaupunginhallitukselle, että

kaupunginhallitus hyväksyy MT 900 (Hyryntie) asemakaavan muutosta koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavan

vireille tulon kuuluttamisen.

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus
Tekninen lautakunta edelleen esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus hyväksyy MT 900 (Hyryntie) asemakaavan muutosta koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavan vireille tulon kuuluttamisen.

 

Päätös        Tekninen lautakunta yksimielisesti hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen.

Asiantuntijana kuultiin maanmittausinsinööri Mika Hakkaraista.

 

 

 

Tekltk 22.10.2020 § 65 

 

 

 Asemakaavanmuutos on kuulutettu vireille 9.10.2020. Tie- ja rakennussuunnitelma               työ on käynnissä ja asemaakaavan muutosta tehdään samanaikaisesti.

 

 Tiesuunnitelma on tulossa loka-marraskuussa nähtäville ja lausunnoille.

 

Liitteenä olevassa kaavaluonnoksessa maantien aluetta on siirretty alustavantiesuunnitelmaluonnoksen mukaisesti etelään päin ja vapautuva alue on osoitettu tonttimaaksi (T). Kaavaluonnoksessa ei ole vielä huomioitu yksityiskohtaisesti tieliittymien, suoja-alueiden ja muiden tarvittavien tiealueiden aluevarauksia. Nämä tarkentuvat tiesuunnitelman valmistuttua ja huomioidaan maantiealueen rajauksessa. 

 

 Liitteenä kaavaluonnos. 

 

Maanmittausinsinöörin esitys:

 

Tekninen lautakunta edelleen esittää kaupunginhallitukselle, että

kaupunginhallitus hyväksyy MT 900 (Hyryntie) asemakaavan muutoksen luonnoksen nähtäville asettamisen. Lisäksi tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kaavan laatija voi tehdä kaavaluonnokseen ennen nähtäville asettamista tarkentavia ja täydentäviä muutoksia, joita tiesuunnitelman laadinnan yhteydessä tulee.

 

Esittelijä Tekninen johtaja Juntunen Jari

 

Päätösehdotus

 Tekninen lautakunta edelleen esittää kaupunginhallitukselle, että
kaupunginhallitus hyväksyy MT 900 (Hyryntie) asemakaavan muutoksen luonnoksen nähtäville asettamisen. Lisäksi tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kaavan laatija voi tehdä kaavaluonnokseen ennen nähtäville asettamista tarkentavia ja täydentäviä muutoksia, joita tiesuunnitelman laadinnan yhteydessä tulee.

 

Päätös Tekninen lautakunta yksimielisesti hyväksyi teknisen johtajan päätösehdotuksen.

Asiantuntijana kuultiin maanmittausinsinööri Mika Hakkaraista.


 

 

Khall 27.10.2020 § 258 

 

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Tytti Määttä

 

Päätösehdotus

 

 kaupunginhallitus hyväksyy MT 900 (Hyryntie) asemakaavan muutoksen luonnoksen nähtäville asettamisen. Kaavan laatija voi tehdä kaavaluonnokseen ennen nähtäville asettamista tarkentavia ja täydentäviä muutoksia, joita tiesuunnitelman laadinnan yhteydessä tulee.

 

Päätös Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

Merkitään, että hallintolain 28.1 ja 4. kohdan perusteella Timo Piirainen ilmoitti esteellisyytensä tämän asian kohdalla. Piirainen poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.
Merkitään, että hallintolain 28.1 ja 1. kohdan perusteella Marja-Stiina Suihko ilmoitti esteellisyytensä tämän asian kohdalla. Suihko poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

 

 

 

Tekltk 20.05.2021 § 36 

 

 

Valmistelija Maanmittausinsinööri Mika Hakkarainen, puh. 044 725 5258

 

Asemakaavamuutoksen luonnos on ollut nähtävillä 10.11.-10.12.2020. Luonnoksesta saapui 8 lausuntoa ja 2 mielipidettä.

 

 Liitteenä tiivistelmä saadusta palautteesta ja vastineet.

 

Asemakaavamuutostyön kanssa yhtäaikaisesti laaditaan erillisenä prosessina tie- ja rakennussuunnitelma. Asemakaavatyössä on huomioitu myös tiesuunnitelmaan tulleet mielipiteet.

 

Luonnosvaiheen jälkeen tiesuunnitelmaa on muutettu, siten, että linjaus siirtyi  enemmän etelään päin. Ratkaisulla on pyritty maksimoimaan Kuhmo Oy:n laajennusvara sekä säilyttämään ensimmäisessä vaihtoehdossa tielinjauksen alle jäävä hallirakennus. Kaavaehdotuksen perusratkaisu on kaavaehdotuksessa samanlainen kuin luonnoksessa.

 

Kaavaehdotus perustuu tiesuunnitelmaluonnokseen tie- ja katualueiden rajauksien osalta sekä tiesuunnitelman laadinnan aikana tehtyihin selvityksiin. Tien rakentamisen yksityiskohdat ratkaistaan tie- ja rakennussuunnitelmassa.

 

Laaditussa kaavaehdotuksessa kaavan perusratkaisuna Hyryntien maantien aluetta tarvittavine liittymä ja suoja-alueineen on siirretty laaditun tiesuunnitelmaluonnoksen mukaisesti etelään päin ja vapautuva alue on osoitettu tonttimaaksi (T).

 

Esitys

 

Tekninen lautakunta edelleen esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus hyväksyy MT 900 (Hyryntie) asemakaavan muutoksen nähtäville asettamisen ehdotuksena.

 

 

Esittelijä Tekninen johtaja Juntunen Jari

 

Päätösehdotus

 Tekninen lautakunta edelleen esittää kaupunginhallitukselle, että
kaupunginhallitus hyväksyy MT 900 (Hyryntie) asemakaavan muutoksen nähtäville asettamisen ehdotuksena.

Asiantuntijana kuultiin maamittausinsinööri Mika Hakkaraista.

 

Päätös Tekninen lautakunta yksimielisesti hyväksyi tekninen johtaja Jari Juntusen päätösehdotuksen.

 

 

 

Khall 25.05.2021 § 179 

 

 

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Määttä Tytti

 

Päätösehdotus

 Kaupunginhallitus hyväksyy MT 900 (Hyryntie) asemakaavan muutoksen nähtäville asettamisen ehdotuksena.

 

Päätös Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.
Merkitään, että Matti Pääkkönen, Eija Jansson, Timo Piirainen ja Marja-Stiina Suihko ilmoittivat esteellisyytensä hallintolain 28.1. §:n perusteella tämän asian kohdalla. Esteelliset poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin kokouksessa.

 

 

 

Elinvval 08.12.2021 § 40 

 

 

Valmistelija Maanmittausinsinööri Mika Hakkarainen, puhelin 044 725 5258

 

Asemakaavanmuutos on ollut nähtävillä ehdotuksena 5.10.-4.11.2021. Asemakaavaehdotuksesta saatiin 8 lausuntoa ja 6 muistutusta.

 

Liitteenä tiivistelmä palautteesta ja vastineet

 

Asemakaavamuutostyön kanssa yhtäaikaisesti on laadittu tiesuunnitelma, joka on ollut nähtävillä yhtäaikaisesti 5.10.-4.11.2021 asemakaavaehdotuksen kanssa.

 

Kaavaehdotus perustuu tiesuunnitelmaan tie- ja katualueiden rajauksien osalta sekä tiesuunnitelman laadinnan aikana tehtyihin selvityksiin.

 

Kaavaratkaisussa Hyryntien linjausta MT900 ja sen vaatimaan maantien aluetta on siirretty etelään päin niin, että teollisuuskorttelin 653 (Kuhmo Oy) tilan tarve on saatu maksimoitua ottaen huomioon olemassa oleva rakennuskanta. Maantien vanhan sijainnin kohdalla olevat vapautuneet alueet ovat osoitettu tonttimaaksi, T (Kuhmo Oy ja Kuhmon Lämpö Oy). Uusi tiealue vähentää M ja VL alueita. Uuden tielinjauksen eteläpuolella olevat asuinrakennukset on huomioitu suojaviheraluemerkinnällä, EV-1.

 

Esitys

 

Elinvoimavaliokunta esittää kaupunginhallitukselle ja kaupunginhallitus edelleen kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy asemakaavan MT 900 (Hyryntie) asemakaavan muutoksen.

 

Esittelijä Tekninen johtaja Juntunen Jari

 

Päätösehdotus

 Elinvoimavaliokunta esittää kaupunginhallitukselle ja kaupunginhallitus edelleen kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy asemakaavan MT 900 (Hyryntie) asemakaavan muutoksen.

 

Päätös Elinvoimavaliokunta yksimielisesti hyväksyi teknisen johtajan päätösehdotuksen.

Merkitään, että pidetään 5 min tauko klo 18:20 - 18:25

 

 

 

Khall 14.12.2021 § 400 

 

 

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Määttä Tytti

 

Päätösehdotus

 Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy asemakaavan MT 900 (Hyryntie) asemakaavan muutoksen.

 

Päätös Keskustelun aikana kaupunginjohtaja muutti päätösehdotustaan seuraavasti: Kaupunginhallitus päättää palauttaa asian takaisin valmisteluun.

Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen.

Merkitään, että Eija Jansson ilmoitti esteellisyytensä hallintolain 28.5. §:n perusteella tämän asian kohdalla. Jansson poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Merkitään, että Eija Komulainen ilmoitti esteellisyytensä hallintolain 28.5. §:n perusteella tämän asian kohdalla. Komulainen poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Merkitään kokoustauko klo 16:57 - 17:11.

 

 

 

Elinvval 23.03.2022 § 33 

 

 

Valmistelija Maanmittausinsinööri Mika Hakkarainen, puhelin 044 725 5258

 

Tiesuunnitelmasta ja asemakaavaehdotuksesta saadun palautteen ja keskusteluiden perusteella on päädytty jatkaa tiesuunnitelman ja asemakaavaehdotuksen laatimista uudelleen, joka poikkeaa nähtävillä olleista suunnitelmista.

 

Uuden tielinjauksen mukainen asemakaavaehdotus tulee asettaa uudelleen nähtäville. Laadittavana oleva asemakaavanmuutosehdotus perustuu muutettuun tiesuunnitelma luonnokseen. Tiesuunnitelmaluonnoksien yleisötilaisuus on 24.3.2022, jonka jälkeen tiesuunnitelma etenee nähtäville ja lausuntopyynnöille.

 

Nähtäville asetettava asemakaavanmuutos on tiesuunnitelmaluonnokseen perustuva.

 

Esitys

 

Elinvoimavaliokunta esittää kaupunginhallitukselle, että
kaupunginhallitus hyväksyy MT 900 (Hyryntie) asemakaavan muutoksen nähtäville asettamisen uudelleen ehdotuksena.

 

Lisäksi elinvoimavaliokunta esittää, että kaavan laatija voi tehdä ennen nähtäville asettamista asemakaavan muutokseen pieniä tarkentavia rajausmuutoksia, jotka eivät vaikuta kaavan perusratkaisuun.

 

Esittelijä Tekninen johtaja Juntunen Jari

 

Päätösehdotus

 Elinvoimavaliokunta esittää kaupunginhallitukselle, että
kaupunginhallitus hyväksyy MT 900 (Hyryntie) asemakaavan muutoksen nähtä-ville asettamisen uudelleen ehdotuksena.

Lisäksi elinvoimavaliokunta esittää, että kaavan laatija voi tehdä ennen nähtäville asettamista asemakaavan muutokseen pieniä tarkentavia rajausmuutoksia, jotka eivät vaikuta kaavan perusratkaisuun.

 

Päätös Elinvoimavaliokunta yksimielisesti hyväksyi teknisen johtajan päätösesityksen.

Asiantuntijana tämän pykälän kohdalla kuultiin maanmittausinsinööri Mika Hakkaraista.

 

 

 

Elinvval 01.06.2022 § 71 

 

 

Valmistelija 

 

Maanmittausinsinööri Mika Hakkarainen, p. 044 725 5258, mika.hakkarainen@kuhmo.fi

 

Asemakaavan muutos Maantien 900 (Hyryntie) välillä Kantolankuja - Pajakkakosken silta on ollut ehdotuksena nähtävillä ja lausunto pyynnöillä 14.5.-16.5.2022 välisen ajan.

 

Kaavaehdotuksesta saapui 5 lausuntoa ja yksi muistutus. Tiivistelmä liitteenä.

 

Hyväksyttäväksi esitettävään kaavaehdotukseen ei ole tehty muutoksia. Kaavaehdotus mahdollistaa MT900 tielinjauksen siirtämisen uuteen paikkaan. Tiesuunnitelma tulee vielä erikseen ELY-keskuksen toimesta nähtäville ja lausunnoille, jonka jälkeen se etenee hyväksymiskäsittelyyn.

 

Kaava-asiakirjat liitteenä.

 

Esitys

 

Elinvoimavaliokunta esittää kaupunginhallitukselle ja kaupunginhallitus

edelleen esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Asemakaavan muutoksen Maantien 900 (Hyryntie) välillä Kantolankuja - Pajakkakosken silta.

 

 

 

Esittelijä Tekninen johtaja Juntunen Jari

 

Päätösehdotus

 Elinvoimavaliokunta esittää kaupunginhallitukselle ja kaupunginhallitus
edelleen esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Asemakaavan muutoksen Maantien 900 (Hyryntie) välillä Kantolankuja - Pajakkakosken silta.

 

Päätös Elinvoimavaliokunta yksimielisesti hyväksyi teknisen johtajan päätösehdotuksen.

 

 

 

Khall 07.06.2022 § 173 

 

 

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Määttä Tytti

 

Päätösehdotus

 Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Asemakaavan muutoksen Maantien 900 (Hyryntie) välillä Kantolankuja - Pajakkakosken silta.

 

Päätös Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 

 

 

Kvalt 20.06.2022 § 48  

453/10.02.03/2020  

 

  

 

Päätös Kaupunginvaltuusto yksimielisesti hyväksyi kaupunginhallituksen päätösehdotuksen.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa