Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuhmon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kuhmo10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kuhmo10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sote-aseman rakennustoimikunta
Pöytäkirja 30.05.2022/Pykälä 21

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Lausunto sote-aseman sijainnista

 

Sasrakto 30.05.2022 § 21  

392/00.02.15/2022  

 

Valmistelija Projektipäällikkö Visa Veijola, p. 040 759 7449

 

Päätösten vaikutusten ennakkoarviointi (EVA) on tapa arvioida etukäteen, miten valmistelussa oleva päätös vaikuttaisi erilaisten ihmisryhmien elämään. Mittavilla ja kauaskantoisilla päätöksillä on merkittävää vaikutusta niin kuntalaisiin kuin kunnan talouteenkin. Kuhmon kaupunki on käyttänyt EVA:a aiemmin uimahallin paikan päättämisen yhteydessä.

 

Sote-aseman sijaintia koskevaa ennakkovaikutusten arviointia on tehty työryhmällä, johon on kuulunut kaupunginjohtaja Tytti Määttä, hyvinvointiaktivaattori Riikka Kähkönen, tilapalvelupäällikkö Harri Piirainen, sekä tekninen johtaja Jari Juntunen.  EVA-valmisteluun on osallistunut myös sivistystoimenjohtaja Eila Vilén, ja kuultavana ovat olleet paloesimies Kari Kähkönen Kainuun pelastuslaitokselta ja ensihoidon päällikkö Jukka Angerman Kainuun Sotelta. Lisäksi lukion ja perusopetuksen rehtorit ovat tehneet lasten ja nuorten näkökannalta vaikutusten arviointia, mikä on liitteenä.

 

Arvioinnissa on käytetty Kuntaliiton Sähköisen hyvinvointikertomuksen ennakkovaikutusten arviointi -työkalua. Siinä arvioitiin sote-aseman sijainnin vaikutuksia eri vaikutuskohteiden kannalta kaikkien kolmen sijaintivaihtoehdon, nykyisen terveysaseman kiinteistön, Linja-autoaseman/pesäpallokentän kiinteistöjen ja Piilolan koulun kiinteistön osalta.

 

Arvioituja vaikutuskohteita olivat kuntalaiset, ympäristö, organisaatio ja henkilöstö, talous, lapset ja nuoret, ikääntyneet ja paljon terveys- ja sosiaalipalveluja tarvitsevat.

 

Ympäristön ja rakennettavuuden kannalta kaupunki teetätti rakennettavuusselvityksen nykyisen terveysaseman ja linja-autoaseman/pesäpallokentän kiinteistöjen osalta. Piilolan kiinteistö katsottiin perustamisolosuhteiltaan parhaaksi, kuivan maan tontiksi, joten sille ei tutkimusta tehty. Rakennettavuusselvityksen perusteella perustamisolosuhteet ovat kustannuksiltaan samaa luokkaa näiden kahden kiinteistön osalta niillä tiedoilla, mitä esim. hankkeen laajuudesta voidaan arvioida.

 

Jokaisen vaikutuskohteen kohdalta arvioitiin vaikutuksia useammalta näkökannalta lyhyellä ja pitkällä aikavälillä ja ne pisteytettiin -3 pisteen ja +3 välillä.

Kaikkien kolmen vaihtoehdon pisteet laskettiin yhteen, jonka perusteella saatiin tämän ennakkovaikutusten arvioinnin osalta sijainniltaan sopivimmaksi vaihtoehdoksi linja-autoasema/pesäpallokenttä.

 

Kuhmon kaupunki järjesti 27.4.2022 kuntalaisten kuulemistilaisuuden hybridijärjestelyin, jossa läsnäolijat kokoontuivat valtuustosaliin ja etänä olijat olivat teams-yhteyden päässä. Tekninen johtaja esitteli sijaintia koskevan ennakkovaikutusten arvioinnin, ja sen jälkeen läsnäolijat esittivät asiaan liittyviä kysymyksiä ja kommentoivat sijaintia omalta kannaltaan. Kuulemistilaisuudesta pidettiin muistiota, joka on asialiitteenä.

Kuulemistilaisuuden jälkeen ennakkovaikutusten arviointia valmistellut työryhmä kokoontui kertaalleen ja täydensi arvioinnin suunnitelmaselostusta. Työryhmän mielestä kuulemisessa ei tullut sellaisia asioita esille, mikä olisi vaikuttanut työryhmän valmistelussa tekemään sijaintia koskevaan ennakkovaikutusten arvioinnin pisteytykseen. Pisteytyksessä oli jo huomioitu kuntalaisvaikutuksissa myönteisesti nykyinen paikkavaihtoehto. Lisäksi oli otettu huomioon henkilöstön antama lausunto. Työryhmä kokoontui viimeisen kerran hyväksymään EVA-raportin 25.5.2022.

 

Kuhmon kaupunginhallitus nimesi Sote-aseman rakennustoimikunnan 23.5.2022 (152 §) uudelleen jäsenistössä havaitun jääviysongelman takia. Uudelleen nimetty rakennustoimikunta antaa lausunnon elinvoimavaliokunnalle sote-aseman sijainnista.

 

 

Esittelijä Vs. Tekninen johtaja Piirainen Harri

 

Päätösehdotus

 

 Sote-aseman rakennustoimikunta lausuu seuraavaa: Työryhmän teettämän rakennettavuusselvityksen, kuulemisien ja ennakkovaikutusten arvionnin pohjalta sote-asema sijainniksi kannatetaan linja-autoaseman/pesäpallokentän kiinteistöä.

 

Kokouksessa kuultiin paikalla olleiden asiantuntijoiden näkemykset esillä olevista vaihtoehdoista. Kokouksessa paikalla olleet asiantuntijat Kari Kähkönen ja Veli-Pekka Mustonen poistuivat kokouksesta ennen asian käsittelyä klo 15.57.

 

Kokouksessa käytiin laajaa keskustelua eri sijaintivaihtoehdoista, EVA-pisteytyksestä ja asiantuntijoiden näkemyksistä.

 

Jorma Kyllönen teki alkuperäisestä päätösehdotuksesta poikkeavan esityksen ja esitti sote-aseman sijainniksi nykyisen terveysaseman aluetta. Kirsi Virtanen ja Riikka Seppänen kannattivat Jorma Kyllösen esitystä.

 

Koska kokouksessa oli tehty päätösehdotuksesta poikkeava esitys, suoritettiin äänestys. Puheenjohtaja ehdotti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä. Äänestystapa hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Äänestyksessä vs. teknisen johtajan päätösehdotus on JAA ja Jorma Kyllösen tekemä kannatettu esitys EI.

 

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 3 ääntä. EI ääniä annettiin 3 kpl, vs. tekninen johtaja toimi kokouksessa esittelijänä.

 

EI äänestivät Jorma Kyllönen, Kirsi Virtanen ja Riikka Seppänen.

 

Päätös Lausuntonaan sote-aseman rakennustoimikunta päättää esittää elinvoimavaliokunnalle uuden sote-aseman sijaintipaikaksi nykyisen terveysaseman aluetta.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa