Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuhmon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kuhmo10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kuhmo10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sote-aseman rakennustoimikunta
Pöytäkirja 30.05.2022/Pykälä 20

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Sote-investointien rajoituslaki ja poikkeusluvan hakeminen

 

Sasrakto 30.05.2022 § 20  

391/00.02.15/2022  

 

Valmistelija Projektipäällikkö Visa Veijola p. 040 759 7449

 

Laki kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa (ns. rajoituslaki 548/2016) on tullut voimaan 1.7.2016. Lakia on muutettu useaan kertaan (1057/2017, 1326/2018, 1299/2019) ja viimeksi 29.10.2020 (729/2020). Laki on voimassa 31.12.2025 saakka.

 

Laissa todetaan rakennusinvestoinneista seuraavaa:

 

4 §

 

Investoinnit rakennuksiin

 

Kunta tai kuntayhtymä ei saa tehdä sosiaali- ja terveydenhuollon rakennuksiin kohdistuvia investointeja koskevia sitoumuksia, joiden arvonlisäverottomat kokonaiskustannukset ylittävät viisi miljoonaa euroa.

 

Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, kunta tai kuntayhtymä voi hakea poikkeuslupaa 1 momentissa tarkoitettua investointia koskevan sitoumuksen tekemiseksi. Sosiaali- ja terveysministeriö voi myöntää poikkeusluvan, jos investointi on perusteltu palvelujen saatavuuden turvaamiseksi ja investointi on alueen palvelurakenteen kannalta tarpeellinen.

 

Sen estämättä mitä edellä 1 momentissa säädetään, kunta ja kuntayhtymä saa tehdä sitoumuksia rakennusten vuosihuoltoon liittyviin investointeihin sekä sellaisiin investointeihin, jotka ovat valvontaviranomaisen tarkastusten perusteella välttämättömiä.

 

Mitä edellä säädetään investoinneista, sovelletaan myös sellaiseen vuokra- tai muuna käyttöoikeussopimuksena toteutettavaan rakennuksiin kohdistuvaan investointiin, jonka arvonlisäverottomat kokonaiskustannukset ylittävät viisi miljoonaa euroa. Jos kunta tai kuntayhtymä on saanut tällaiseen investointiin 2 momentissa tarkoitetun poikkeusluvan, ei tässä poikkeusluvassa tarkoitettua investointia koskevaan sopimukseen sovelleta 3 §:ää.

 

Sote-investointien poikkeusluvan hakuohjeessa todetaan seuraavaa:

 

Viiden miljoonan rajan ylittymisessä otetaan huomioon samaan hankkeeseen liittyvät osakokonaisuudet. Jos kunta tai kuntayhtymä tekee samaan rakennuskohteeseen lain voimassaoloaikana useita korjaus- tai rakennusinvestointeja, voidaan niiden katsoa kuuluvan samaan investointikokonaisuuteen. Näissä tapauksissa kokonaisarvo lasketaan osakokonaisuuksien yhteenlasketuista arvoista.

 

Yli viiden miljoonan investoinnit ovat sallittuja vain, jos niihin saadaan sosiaali- ja terveysministeriöltä (STM) poikkeuslupa.

 

Investointia koskevan sitoumuksen tekemisessä merkittävänä ajankohtana pidetään urakkasopimuksen tai sitä vastaavan rakennustöiden aloittamista tarkoittavan sopimuksen allekirjoittamista. Jos kunta tai kuntayhtymä on sitoutunut investointiin sitovalla sopimuksella ennen kiellon voimaantuloa 1.7.2016, ei investointiin tarvitse hakea poikkeuslupaa. Siten ei vielä riitä, että esimerkiksi kunnanvaltuuston päätös käynnistää investointihanke on tehty ennen lain voimaantuloa.

 

Lain tarkoittama investointikielto ja poikkeusluvan hakeminen koskee kahden tyyppisiä tilanteita:

 

  1. Tilanteita, joissa kunta tai kuntayhtymä tai niiden yksin tai yhdessä omistama yhtiö tekee rakennuksiin kohdistuvan investoinnin suoraan kunnan omistukseen.

 

B. Tilanteita, joissa kunta tai kuntayhtymä tai niiden yksin tai yhdessä omistama yhtiö tekee rakennusinvestoinnin pitkäaikaisen rahoitusmallin kautta vuokra- tai muuna käyttöoikeussopimuksena (4 §:n 4 momentti). Jos poikkeuslupa saadaan tällaiseen investointiin, ei kyseisen investoinnin rahoitusta koskevaan sopimukseen tarvitse sisällyttää edellä kuvattua lain 3 §:n tarkoittamaa irtisanomisehtoa.

 

Poikkeusluvan myöntämisestä hakuohjeessa todetaan seuraavaa:

 

STM voi myöntää poikkeusluvan, jos investointi on palvelujen saatavuuden turvaamiseksi välttämätön ja kiireellinen. Vuoden 2018 alusta voimaan tulleen lain muutoksen jälkeen luvan perusteena ei ole enää investoinnin tarpeellisuus alueen palvelurakenteen kannalta.

 

Rakennushankkeen välttämättömyyttä ja kiireellisyyttä arvioitaessa otetaan huomioon, voitaisiinko palvelut tuottaa lähivuosien aikana jo olemassa olevissa tiloissa. Välttämättömyys ja kiireellisyys voi perustua esimerkiksi niin merkittävään asukasluvun muutokseen, että palveluja ei mitenkään voida tuottaa nykyisissä toimitiloissa. Välttämättömyys voi perustua myös lainsäädännön edellyttämiin muutoksiin palvelujen toteuttamisessa.

 

Laissa edellytetään, että investoinnin tulee olla välttämätön. Tämä tarkoittaa, ettei investoinnin välttämättömyyttä voida arvioida vain yksittäisen kunnan tai kuntayhtymän näkökulmasta, vaan investoinnin tulee olla välttämätön myös kuntaa laajemman alueen palvelujen toteuttamisen näkökulmasta. Välttämättömyyttä arvioitaessa tulisi ottaa huomioon myös olemassa olevat mahdollisuudet kuntien ja kuntayhtymien väliseen yhteistyöhön palvelujen tuottamisessa.

 

Investoinnin alueellista välttämättömyyttä on mahdollista osoittaa esimerkiksi siten, että poikkeuslupahakemukseen liitetään alueen muiden kuntien tai kuntien jonkin yhteistoimintaelimen tai aluehallintoviranomaisen lausunnot kyseisestä hankkeesta. Myös STM voi poikkeuslupaa harkitessaan pyytää tarpeellisiksi katsomiaan lausuntoja. Kuntien tai kuntayhtymien yksin tai yhdessä omistamien yhtiöiden tulee liittää hakemukseensa myös omistajakunnan tai kuntayhtymän lausunto rakennusinvestoinnin välttämättömyydestä ja kiireellisyydestä.

 

Kuhmon uuden sote-aseman rakennusinvestoinnissa ko. lain määräykset täyttyvät, joten poikkeuslupa tulee haettavaksi. Investoinnin suunnittelua voidaan jatkaa hankesuunnittelulla, poikkeuslupahakemukseen tulee liitettäväksi vähintään S1-tason suunnitelmat.

 

Esittelijä Vs. Tekninen johtaja Piirainen Harri

 

Päätösehdotus

 Sote-aseman rakennustoimikunta päättää merkitä edelläesitetyn tietoonsa saatetuksi. Suunnitelmien valmistuttua rakennustoimikunta tulee esittämään kaupunginhallitukselle poikkeusluvan hakemista.

 

Päätös Päätettiin merkitä edellä esitetty sote-aseman rakennustoimikunnan tietoon saatetuksi. Suunnitelmien valmistuttua rakennustoimikunta esittää kaupunginhallitukselle poikkeusluvan hakemista, mikäli siihen on edelleen tarvetta. 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa