Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuhmon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kuhmo10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kuhmo10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 23.11.2021/Pykälä 356

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023 - 2024

 

Khall 23.11.2021 § 356  

756/02.02.00/2021  

 

Valmistelija talousjohtaja Eija Jansson, puh. 040 725 5223

 

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi vuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousavion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

 

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

 

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

 

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

 

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

 

Kuhmon kaupungin taseessa oli 31.12.2020 kertynyttä alijäämää 2,6 miljoonaa euroa. Alijäämä on syntynyt vuonna 2018 ja se tulee kuntalain mukaan kattaa vuoden 2023 loppuun mennessä. Kuluvan vuoden ennustetaan 1-10/2021 tulokseen perustuen muodostuvan noin 1,7 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi. Kuhmon kaupungin taseessa on suuruudeltaan 9,8 miljoonan euron rahasto, jota voidaan taseteknisesti käyttää alijäämän kattamiseen (ei tulosvaikutusta).

 

Kuhmon kaupunginhallitus asetti talousarvion raamiksi vähintään 0-tulokseen pääsemisen vuonna 2022. Kaupungin palvelualueet ja -yksiköt ovat valmistelleet talousarviota. Talousarvion laadinta on kuitenkin kesken. Kainuun Sote-kuntayhtymän talousarvion laadinta on kesken, joten tässä vaiheessa on sote-kulujen arvona käytetty soten kuntarahoitustarpeena 330 miljoonaa euroa ja siitä Kuhmon osuutena 13,29 % (kuluvan vuoden laskennallinen prosenttiosuus).

 

1.1.2023 voimaan tuleva sote-uudistus tuo epävarmuutta suunnitelmavuosien laskentaan. Sote-kulut siirtyvät valtiolle. Samalla pienennetään kuntien rahoitusta vastaavasti. Vuonna 2023 kaikkien kuntien veroprosentteja lasketaan vuoden 2022 prosentista tämän hetken arvion mukaan 12,39 %-yksiköllä. Lopullinen leikkaus määritetään kuntien vuoden 2022 talousarvioihin perustuen. Myös kuntien osuutta yhteisöverojen tuotosta leikataan ja samoin valtionosuuksia. Alustavat vuoden 2023 valtionosuudet määritetään kuntien tilinpäätösten 2021 ja talousarvion 2022 pohjalta vuoden 2022 loppupuolella. Lopulliset valtionosuudet 2023 määritetään vasta vuonna 2023 kuntien tilinpäätöksen 2021 ja tilinpäätöksen 2022 perusteella. Soteuudistuksessa kuntien rahoitukseen liittyy siirtymätasaus, jonka mukaan kunnan valtion osuutta vähennetään tai lisätään niin paljon, että kunnan ennen uudistusta oleva talouden tulos (tasapaino) muuttuu maksimissaan:

 

2023 2024 2025 2026 2027

 

+ 4  +/-15 +/-30 +/-45 +/-60 eur/asukas.

 

Kuntaliiton asiantuntijoiden mukaan sekä vuoden 2021 että vuoden 2022 tulos vaikuttavat kunnan valtionosuuteen 2023 ja siitä eteenpäin.

 

Tämän hetken suunnitteluvaiheessa kaupungin tulos vuonna 2022 näyttää - 648 tuhatta euroa alijäämää. Sopeuttamista tarvitaan.

 

Lisäpaineita sopeuttamiselle tuo Kuhmon kaupungin suuri velkaantuneisuus. Viimeisen viiden vuoden aikana tehdyt investoinnit ovat olleet mittavia, esim. hoivakoti ja uusi puukoulu. Investointipaineet suunnittelukaudelle ovat edelleen suuret, esim. uusi terveysasema ja uimahalli sekä nykyiseen kiinteistökantaan tarvittavat saneeraukset. Tehdyn investointipainelaskelman mukaan kaupungin nettoinvestointien tarve kolmelle suunnitteluvuodelle on yhteensä 17,4 miljoonaa euroa eli keskimäärin 5,8 miljoonaa euroa/vuosi.

 

Kuhmon tavoitteena tulee taseen tasapainon lisäksi olla myös kaupungin lainakannan kasvun taittaminen ja lyhentäminen. Laaditun investointipainelaskelman mukaan Kuhmon kaupungin lainakanta uhkaa kasvaa nykyisesta noin 39 miljoonasta eurosta 47 miljoonaan euroon.

 

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Määttä Tytti

 

Päätösehdotus

 Kaupunginhallitus aloittaa talousarvion käsittelyn. Kaupunginhallitus käy yleiskeskustelun talouden tasapainottamisen tarpeesta ja investointilaskelmasta.

Kaupunginhallitus palauttaa talousarvion uudelleen valmisteluun ja evästää valmistelua.

 

Päätös Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

Merkitään kokoustauko klo 16:25 - 16:40.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa